[IT_01] แบบฟอร์มแจ้งซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
* กรุณากรอกข้อมูลที่มีสัญลักษณ์นี้ ให้ครบทุกช่อง เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง