[Internet_V] แบบฟอร์มการขอใช้บริการอินเตอร์เน็ตชั่วคราว
* กรุณากรอกข้อมูลที่มีสัญลักษณ์นี้ ให้ครบทุกช่อง เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง